EŞ ANLAMLI KELİMELER TABLOSU

Sözcük

Eş Anlamlısı

Sözcük

Eş Anlamlısı

acemi

toy

hareket

kinetik

aciz

güçsüz

hasım

düşman

ad

isim

hasret

özlem

adalet

hak

hatıra

anı

adet

sayı

hediye

armağan

aka

büyük

hekim

doktor

akıl

us

hısım

dost

al

kırmızı

ırak

uzak

alelade

sıradan

ırmak

nehir

aleni

açık

idadi

lise

ara

fasıla

idare

yönetim

araba

otomobil

ihtiyar

yaşlı

armağan

hediye

ihtiyaç

gereksinim

aşk

sevi

ilan

duyuru

atik

seri

ilişki

münasebet

ayakkabı

pabuç

imtihan

sınav

ayrım

fark

isim

ad

ayrıntı

detay

istasyon

gar

bacı

kız kardeş

istikbal

gelecek

bağışlama

affetme

işçi

amele

basınç

tazyik

ivedi

çabuk

baş

kafa

izahat

açıklama

bayağı

adi

kabiliyet

yetenek

bencil

egoist

kafa

baş

beyaz

ak

kahin

medyum

bonkör

cömert

kalp

yürek

cennet

aden

kanıt

delil

cevap

yanıt

kara

siyah

cılız

zayıf

kelime

sözcük

cimri

pinti

kılavuz

rehber

cümle

tümce

kırmızı

al

çabuk

acele

kıyı

kenar

çağrı

davet

kirli

pis

çamur

balçık

kişi

şahıs

çare

deva

kolay

basit

değerli

kıymetli

konuk

misafir

deneyim

tecrübe

kural

kaide

denk

müsavi

kuvvetli

güçlü

deprem

zelzele

küçük

ufak

dil

lisan

lider

önder

dilek

istek

mal

meta

dize

mısra

mani

engel

dizi

sıra

matem

yas

doktor

hekim

mektep

okul

dost

arkadaş

mektup

name

duygu

his

merkep

eşek

edebiyat

yazın

misafir

konuk

edep

adap

misal

örnek

ehemniyet

önem

mizah

gülmece

elbise

esbap

muharebe

savaş

emniyet

güven

mübarek

kutsal

ender

nadir

namzet

aday

eser

yapıt

nefes

soluk

eş anlamlı

anlamdaş

nehir

ırmak

ev

konut

nesil

kuşak

fakir

yoksul

nezir

adak

fark

ayrım

okul

mektep

acemi

toy

ortalama

vasat

aciz

güçsüz

oy

rey

ad

isim

öğrenci

talebe

adalet

hak

öğretmen

muallim

adet

sayı

öğüt

nasihat

aka

büyük

önder

lider

akıl

us

örnek

misal

al

kırmızı

öykü

hikâye

alelade

sıradan

özverili

fedakâr

aleni

açık

problem

sorun

ara

fasıla

rey

oy

araba

otomobil

rüştiye

ortaokul

armağan

hediye

rüzgar

yel

aşk

sevi

saadet

mutluluk

atik

seri

sabit

durağan

ayakkabı

pabuç

sağlık

sıhhat

ayrım

fark

savaş

cenk - harp

ayrıntı

detay

sebep

neden

bacı

kız kardeş

sene

yüzyıl - asır

bağışlama

affetme

serüven

macera

basınç

tazyik

sevinç

mutluluk

baş

kafa

sınav

imtihan

bayağı

adi

sınıf

derslik

bencil

egoist

sitane

yıldız

beyaz

ak

siyah

kara

bonkör

cömert

son

nihayet

cennet

aden

sonbahar

güz

cevap

yanıt

soru

sual

cılız

zayıf

sorumluluk

mesuliyet

cimri

pinti

sözcük

kelime

cümle

tümce

sözlük

lügat

çabuk

acele

şaka

latife

çağrı

davet

şakacı

nüktedan

çamur

balçık

tabiat

doğa

çare

deva

tartışma

münakaşa

değerli

kıymetli

temel

esas

deneyim

tecrübe

tören

merasim

denk

müsavi

tren

şimendifer

deprem

zelzele

tutsak

esir

dil

lisan

tümce

cümle

dilek

istek

uçak

teyyare

dize

mısra

ulu

yüce

dizi

sıra

ulus

millet

doktor

hekim

uslu

akıllı

dost

arkadaş

usta

ehil

duygu

his

uyarı

ikaz

edebiyat

yazın

uygarlık

medeniyet

edep

adap

uzak

ırak

ehemniyet

önem

üzüntü

tasa

elbise

esbap

vakit

zaman

emniyet

güven

vatan

yurt

ender

nadir

vazife

görev

eser

yapıt

veteriner

baytar

eş anlamlı

anlamdaş

vilayet

il

ev

konut

yanıt

cevap

fakir

yoksul

yanlış

hata

fark

ayrım

yaşlı

ihtiyar

fayda

yarar

yel

rüzgar

fena

kötü

yemek

fikir

düşünce

yetenek

beceri

gemi

vapur

yıl

sene

gezgin

seyyah

yılmak

bıkmak

gezmek

dolaşmak

yoksul

fakir

gezi

seyahat

yurt

vatan

gökyüzü

sema

yürek

kalp

görev

vazife

yüz

sima

gözlem

rasat

zehir

agu

güç

kuvvet

zengin

varlıklı

güçlü

kuvvetli

zırnık

metelik

hadise

olay

zorluk

güçlük


" Anlamlı Kelimeler" sayfasına dön! «|